Misja i wizja przedszkola

MISJA  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

 

„ Zdrowi i bezpieczni - to znaczy szczęśliwi.”

 Najważniejszymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej pracy są bezpieczeństwo każdego z nas, wzajemna akceptacja, szacunek wobec siebie oraz promocja zdrowia.

 

Wyróżnia nas : poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy z dziećmi, potrzeba ciągłego doskonalenia oraz otwartość na potrzeby dziecka i środowiska.

 

Nasze przedszkole :

 • Dba o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie dzieci.
 • Zapewnia częsty kontakt z przyrodą oraz ruch na świeżym powietrzu.
 • Rozwija zainteresowania czytelnicze u dzieci.
 • Stymuluje i doskonali sprawność psychomotoryczną dzieci poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej.
 • Promuje zdrowie i wspiera kształtowanie u dzieci nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Stawia na indywidualizację oraz podmiotowe traktowanie wychowanków.
 • Rozwija więź emocjonalną i poczucie wspólnoty z rodziną oraz wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Kształtuje ekologiczny sposób życia, w zgodzie z przyrodą.
 • Prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 • Wdraża dzieci do respektowania powszechnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 • Rozwija różnorodne formy twórczości dziecięcej.
 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Zapewnia pełną opiekę wychowawczą i dydaktyczną.
 • Przygotowuje do szkoły.

 

WIZJA  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

Strona wychowawczo-dydaktyczna:

 • Przedszkole ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
 • Przestrzegane są zasady bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim (na placu zabaw oraz podczas spacerów i wycieczek).
 • Kształtowane są u dzieci nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne.
 • Rozwijana jest sprawność ruchowa poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Zapewniany jest częsty kontakt z przyrodą poprzez wycieczki, spacery oraz obserwacje przyrodnicze.
 • Kształtowane są nawyki proekologiczne tj.: oszczędzanie energii i wody,segregowanie odpadów.
 • Rozwijane są zainteresowania czytelnicze dzieci.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywizującymi.
 • Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Stworzenie własnej kultury przedszkola ( obrzędowości ).